Tuesday, July 30, 2013

TP String 04 is Challenge #129

This week the Diva has chosen String 004 from the TanglePattern collection for the Weekly Challenge #129. It's still my intention to pick up one of those more often, so I really welcomed this challenge! Right this afternoon I made myself a nice mug of tea, grabbed my tangle stuff and enjoyed my moment of "ZENsation". Here is the result.

Deze week heeft de Diva String 004 uit de TanglePattern collectie gekozen voor Weekly Challenge #129. Ik neem me nog steeds voor om daar vaker één van te kiezen, dus deze uitdaging was me zeer welkom! Meteen vanmiddag heb ik een lekkere mok thee voor mezelf gemaakt, mijn tanglespullen gepakt en genoten van mijn "ZENsatie"-moment. Hier is het resultaat.

Tangles: SeZ, Ilana and BrixBox

Time again to use colored paper. This taupe-like color - the paper is Mi-Teintes from Canson - is my favorite since Weekly Challenge #111 (Mooka Mania). And no, it is not a two-pencil-string.... I used a Edding 500 permanent marker, which has a wide chisel tip.
Because of the way I filled and shaded BrixBox it felt better to turn the ZIA 90° clockwise!

Weer eens tijd voor gekleurd papier! Deze taupe-achtige kleur - het papier is Mi-Teintes van Canson - is mijn favoriet sinds Weekly Challenge #111 (Mooka Mania). En nee, het is geen twee-potloden-string.... Ik heb een Edding 500 permanent marker gebruikt, die heeft een brede beitelpunt.
Door de manier waarop ik Brixbox heb gevuld en geschaduwd, voelde het beter om de ZIA 90° met de klok mee te draaien!

Thanks to:
CZT® Laura Harms aka the Diva for this "ZENsational" Challenge;
CZT® Linda Farmer from TanglePatterns.com for.... well, for everything she does for us tanglers;
Rick and Maria from Zentangle® for SeZ;
Mariët Lustenhouwer for Ilana;
You for reading this post.... and maybe even for leaving a comment!!! 

Happy Tangling everyone!

Met dank aan:
CZT® Laura Harms alias de Diva voor deze "ZENsationele" Challenge;
CZT® Linda Farmer van TanglePatterns.com voor.... Wel, voor alles wat ze voor ons tanglers doet;
Rick en Maria van Zentangle® voor SeZ;
Mariët Lustenhouwer voor Ilana;
Jou voor het lezen van deze post.... en misschien zelfs voor het achterlaten van een reactie!!!

Veel Tangleplezier allemaal!

Monday, July 29, 2013

Molitoriz, a new tangle pattern

The story behind Molitoriz
Some weeks ago my friend Tini and I went to "Museum IJsselstein". We had participated in "Look, Art! In front of the window" on the occasion of the "Week of the Amateur Art" (WAK) and our ZIA's were nominated for one of the ten first prizes. Pity, we did not win....
But we got to know Ton Smulders, aka Molitoriz, who did! Ton creates 3D objects and he told us about his artworks. I was fascinated by a picture from one of his pieces. To me it looked like a Zentangle in 3-D. Of course I wanted to deconstruct it into a tangle pattern! With Ton's permission (and a small clue!) I started working on this personal challenge.
Ton began to use the name "Molitoriz" in his late teens. His family name "Smulders" is an old Dutch genitive, which means "from the miller". Molitoriz is the Latin form, with a modern "z" at the end.

Het verhaal achter Molitoriz
Een aantal weken geleden waren mijn vriendin Tini en ik in Museum IJsselstein. We hadden meegedaan aan "Kijk, Kunst! Voor het raam" ter gelegenheid van de Week van de Amateurkunst (WAK) en onze ZIA's waren genomineerd voor één van de tien hoofdprijzen. Helaas, we hebben niet gewonnen....
Maar we maakten kennis met Ton Smulders, alias Molitoriz, die wél won! Ton maakt reliëfs en hij vertelde ons over zijn kunstwerken. Ik was gefascineerd door een foto van één van zijn werken. Voor mij was dat net een Zentangle in 3D. Natuurlijk wilde ik het graag "deconstrueren" tot een tanglepatroon! Met Tons toestemming (en een kleine hint!) ben ik aan de slag gegaan met deze persoonlijke uitdaging.
Ton begon in zijn late tienerjaren de naam "Molitoriz" te gebruiken. Zijn achternaam "Smulders" komt van "des mulders", een oude Nederlandse tweede naamval, die "van de molenaar" betekent. Molitoriz is de Latijnse vorm, met een moderne "z" op het eind.
  
How to start Molitoriz
The clue Ton gave me, was to draw a dotted grid where three dots form an imaginary equilateral triangle. Than six dots form an imaginary hexagon around the seventh. This provides the right proportion! But if you like, you can also start with a double square grid. The shapes will look a bit stretched!

Zo begin je met Molitoriz 
De hint van Ton was om een raster van stippen te tekenen, waarbij drie stippen een denkbeeldige gelijkzijdige driehoek vormen. Zes stippen vormen dan een denkbeeldige zeshoek rond de zevende. Dit zorgt voor de juiste verhouding! Maar als je dat prettiger vindt, kun je ook beginnen met een dubbel vierkant raster. De vormen zien er dan een beetje uitgerekt uit!

Steps:
Step 1: Carefully draw the dotted, "hexagonal" grid.
Step 2: Draw wide, stretched V's. Each line connects three dots.
Step 3: Draw diamonds below where the wide V's touch each other.
Step 4: Draw small V's. Each line connects two dots.
Step 5-6: Note the position and the length of the vertical lines, that will complete the shapes!
Step 7: Repeat step 2-6 until it is sufficiently.
Step 8: The basic shape of Molitoriz is ready to be filled!


Stappen:
Stap 1: Teken zorgvuldig het gestipte, "zeshoekige" raster.
Stap 2: Teken brede, wat uitgerekte V's. Elk lijntje verbindt drie stippen.
Stap 3: Teken ruiten onder waar de brede V's elkaar raken.
Stap 4: Teken kleine V's. Elk lijntje verbindt twee stippen.
Stap 5-6: Let goed op de plaats en de lengte van de verticale lijntjes, die de vormen afmaken!
Stap 7: Herhaal stap 2-6 totdat het genoeg is.
Stap 8: De basisvorm van Molitoriz is klaar om gevuld te worden!
Don't be afraid to draw Molitoriz freehand, like I did (first example, my entry to Challenge #125). Once you know the steps by heart it's easy and it is more playful! 

I've never seen this pattern before, am I right?? If I'm wrong, please tell me. Should the name already exist, please do the same! 

Wees niet bang om Molitoriz uit de vrije hand te tekenen, zoals ik zelf heb gedaan (1e voorbeeld, mijn bijdrage aan Challenge #125). Als je eenmaal de stappen uit je hoofd weet, gaat dat makkelijk en het is speelser!

Ik heb dit patroon niet eerder gezien, toch?? Zeg het alsjeblieft, als ik het verkeerd heb. Ook als de naam al bestaat!

Happy Tangling with this pattern; I would greatly appreciate it, when you send me a link to your tile or ZIA!!

Veel Tangleplezier met dit patroon; ik stel het zeer op prijs, wanneer je me een link stuurt naar je tile of ZIA!!

Sunday, July 28, 2013

"Two-Pencil String", Challenge #128

This was double fun!! Drawing a string with two pencils, tied together with a rubber band. Then nicely filling it with tangles. How great, when you can do that in your garden, with your back in the sun. Finally it's summer in Holland!!
Here is my entry for the Diva's Weekly Challenge #128. I'd never tried Coaster before, altough I'm fond of its look. So this was the perfect opportunity!

Dit was dubbele pret!! Een string tekenen met twee door een elastiekje samengebonden potloden. En daarna lekker opvullen met patroontjes. Wat geweldig, als je dat in je tuin kan doen, met je rug in de zon. Eindelijk zomer in Holland!!
Hier is mijn bijdrage aan de Diva's Weekly Challenge #128. Ik had Coaster nog nooit eerder geprobeerd, hoewel ik dat altijd een mooi patroon heb gevonden. Dit was dus een uitgelezen kans!

Tangles: Coaster, Msst, Flux and some Zingers
Thanks to:
CZT® Laura Harms aka the Diva for this funny Challenge;
CZT® Carole Ohl for Coaster;
Rick and Maria from Zentangle® for Msst, Flux and Zinger;
You for reading this post.... and maybe even for leaving a comment!!! 

Happy Tangling everyone!

Met dank aan:
CZT® Laura Harms alias de Diva voor deze grappige Challenge;
CZT® Carole Ohl voor Coaster;
Rick en Maria van Zentangle® voor Msst, Flux en Zinger
Jou voor het lezen van deze post.... en misschien zelfs voor het achterlaten van een reactie!!!

Veel Tangleplezier allemaal!

Friday, July 12, 2013

"Stencil fun", Challenge #126

The Diva had another very pleasant Weekly Challenge for us. With #126 Laura encouraged us as follows: 
"If you have some stencils in your stash, time to pull them out and try tangling using the stencils as your string!"
 Well, it was not a matter of whether I have stencils in my stash, but which one I was going to take....

De Diva had wederom een hele prettige Weekly Challenge voor ons. Met #126 moedigde ze ons als volgt aan:
"Als je sjablonen in je voorraad hebt, haal ze dan tevoorschijn en probeer te tanglen terwijl je de sjablonen gebruikt als je string!"
Nou, het was niet zozeer een kwestie van of ik stencils achter de hand heb, maar meer welke daarvan ik zou nemen....


This was the one I thought was the most suitable:

Deze vond ik het meest geschikt:


The final result in close up:

Het uiteindelijke resultaat in close up:

Tangles: Up and Across and Pearlz

I'm sorry: the story and the step-out of my new tangle pattern Molitoriz will be in my next post. Unfortunately our printer/scanner crashed this week. Today we've installed a new one, but I found my entry to the Weekly Challenge more important!!

Het spijt me: het verhaal en het stappenplan van mijn nieuwe patroon Molitoriz komen pas in mijn volgende bericht. Helaas heeft onze printer/scanner van de week de geest gegeven. Vandaag hebben we een nieuwe geïnstalleerd, maar ik vond mijn bijdrage aan de Weekly Challenge even belangrijker!!

Thanks to:
CZT® Suzanne McNeill for Up and Across;
CZT® Laura Harms aka the Diva for this Challenge; 
You for reading this post.... and maybe even for leaving a comment!!!

Happy Tangling everyone!

Met dank aan: 
CZT® Suzanne McNeill voor Up and Across;
CZT® Laura Harms alias de Diva voor deze Challenge;
Jou voor het lezen van deze post.... en misschien zelfs voor het achterlaten van een reactie!!!

Veel Tangleplezier allemaal!

Sunday, July 7, 2013

"Birdie Feet", Challenge #125

When the Diva posted her Weekly Challenge #125 I was working on a new pattern. So at that time I didn't pay much attention.... First Monday of the month is the Use My Tangle challenge and the selected tangle pattern was Birdie Feet from Owl Loving April. Not difficult at all, but at first I didn't know what to do with it.
Yesterday, after a second look, I saw how perfect it fits next to Molitoriz, my new pattern! Here is my entry to the Challenge. Just in time!

Toen de Diva haar wekelijkse Challenge #125 postte, was ik bezig met een nieuw patroon. Op dat moment had ik er nog niet veel aandacht voor.... De eerste maandag van de maand is de "Gebruik Mijn Patroon" Challenge en het gekozen patroon was Birdie Feet ("Vogelpootjes") van Owl Loving April. Helemaal niet moeilijk, maar eerst wist ik er niet zo goed raad mee.
Toen ik er gisteren nog eens naar keek, zag ik pas hoe mooi het aansluit bij Molitoriz, mijn nieuwe patroon! Hier is mijn bijdrage aan de Challenge. Nog net op tijd!

Tangles: Gneiss, Static, Molitoriz and Birdie Feet

Addition
Posted on July 17, 2013
More about Molitoriz and its step-out as soon as possible! It's a little more complicated than I thought! But you may already look here to see where my inspiration came from....

Posted on July 29, 2013
From now you can read and see all about Molitoriz here!


Aanvulling
Geplaatst op 17 juli 2013
Meer over Molitoriz en het stappenplan zo snel mogelijk! Het is een beetje lastiger dan ik dacht! Maar je kunt nu al even hier kijken om te zien waar mijn inspiratie vandaan komt....

Geplaatst op 29 juli 2013
Vanaf nu kun je hier alles over Molitoriz aan de weet komen!

Thanks to:
Owl Loving April for Birdie Feet;
Rick and Maria from Zentangle® for Gneiss and Static (no online instructions);
Ton Smulders aka Molitoriz for the inspiration for Molitoriz;
CZT® Laura Harms aka the Diva for this Challenge;
You for reading this post.... and maybe even for leaving a comment!!! 

Happy Tangling everyone!

Met dank aan: 
Owl Loving April voor Birdie Feet;
Rick and Maria van Zentangle® voor Gneiss and Static ( geen on-line instructies);
Ton Smulders voor de inspiratie voor Molitoriz;
CZT® Laura Harms alias de Diva voor deze Challenge;
Jou voor het lezen van deze post.... en misschien zelfs voor het achterlaten van een reactie!!!

Veel Tangleplezier allemaal!