Monday, March 17, 2014

St. Patrick's Day ZIA

This ZIA is for all Irish people around the world, and many others, who are celebrating St. Patrick's Day today!

Deze ZIA is voor alle Ieren over de hele wereld, en vele anderen, die vandaag St. Patrick's Day vieren!


The base of this card I've made quite a while ago. The background is one of my "Zen papers". On top is a freestyle Lucky (a tangle pattern created by CZT Adele Bruno), which I first tangled with bleach. I then traced all the lines with a black micron 0.1 and filled in some sections. I took a darkgreen color pencil for shadowing. After scanning, I've already used this card several times to send people a digital wish, like "Good luck"! I simply add text in Paint....

De basis van deze kaart heb ik een een poosje geleden gemaakt. De achtergrond is één van mijn "Zenpapieren". Daarop heb ik eerst met bleekwater een freestyle Lucky (een tanglepatroon van CZT Adele Bruno) getekend. Daarna heb ik alle lijnen omgetrokken met een zwarte micron 0.1 en wat vlakken ingevuld. Voor de schaduw heb ik een donkergroen kleurpotlood genomen. Na het scannen heb ik de kaart al verschillende keren gebruikt om mensen een digitale wens te sturen, zoals "Veel geluk"! De tekst voeg ik gewoon in Paint toe....

Happy Tangling everyone!

Veel Tangleplezier allemaal!

Sunday, March 16, 2014

Tinkering part 3: new "tab" added!

For your convience, I have created a new tab: "Pick my patterns". Now it's much easier to find the steps of my tangle patterns!

Source/Bron


Voor het gemak heb ik een nieuw tabblad toegevoegd: "Pick my patterns". Het is nu een stuk makkelijker om de instructies van mijn tanglepatronen te vinden!

Happy Tangling everyone!

Veel Tangleplezier allemaal!

Wednesday, February 19, 2014

JawZ, a new tangle pattern

Last week, when I cleaned up a drawer, I found some notebooks from my eldest daughter.... From at least 7 years ago, when we had never even heard of Zentangle. She was a true "doodler" and because of the many funny drawings, I've kept a few. What I encountered, is probably something all doodlers have done. Well, I know I did!!

Vorige week vond ik bij het opruimen van een laatje wat schriften van mijn oudste dochter.... Van op z'n minst van 7 jaar geleden, toen we nog nooit hadden gehoord van Zentangle. Zij was een echte doedelaar en vanwege de vele grappige tekeningetjes heb ik er een paar bewaard. Wat ik tegenkwam, hebben waarschijnlijk alle doedelaars wel eens gedaan. Ik in elk geval wel!!

The page in my daughter's notebook

Now, how would that look like as a black & white tangle pattern?! I really wanted to know that! And once I started, I couldn't stop, so much fun it was! Here are the steps to draw a simple pattern with many possibilities.... Please go ahead, just use your imagination!

Nou, hoe zou dat eruit zien als een zwart-wit tanglepatroon?! Dat wilde ik wel eens zien! En toen ik eenmaal begonnen was, kon ik niet meer stoppen, zo leuk werd het! Hier volgen de stappen om een eenvoudig patroon met veel mogelijkheden te tekenen.... Ga lekker je gang, laat je fantasie er maar op los!


Step 1: Draw curvy lines in the same direction, instead of in the zigzag manner. Remember: "One stroke at a time" and "deliberately"!!
Step 2: Draw smaller curvy lines in the separate sections (mostly I work from large to small). Don't forget to slowly turn your tile as you follow the shape....
Step 3: Turn your tile 180° and continue with drawing the small curvy lines.
Step 4: Fill in with black.
Step 5: Add shade.

HINT: When you skip the turn of step 3 and continue with "V"-shapes in the same direction, you'll create a totally different result....

Stap 1: Teken gebogen lijnen in dezelfde richting in plaats van op zigzagmanier. Denk aan: "Eén lijn tegelijk" en "weloverwogen"!!
Stap 2: Teken kleinere gebogen lijntjes in de afzonderlijke vlakken (meestal werk ik van groot naar klein).
Vergeet niet om je tegel steeds een beetje te draaien bij het volgen van de vorm....

Stap 3: Draai je tegel 180° en ga door met de kleine bogen.
Stap 4: Vul in met zwart.
Stap 5: Voeg schaduw toe.

HINT: Als je de draai van stap 3 overslaat en verder gaat met "V"-vormen in dezelfde richting, dan creëer je een heel ander resultaat....

Here is, what you could do more:
Hier zie je wat je er nog meer mee kunt doen:


And some more ideas:
En nog een paar ideetjes:


The first thing, that came in my mind was: "Those are shark teeth"! So it was a tiny step to call this pattern "JawZ". I've never seen this pattern before, but with so many patterns I might have missed it.... If so, please tell me! Please do the same in case the name already exists.

Het eerste dat me te binnen schoot was: "Dat zijn haaientanden"! Het was dus maar een ministap om dit patroon "JawZ" te noemen. Ik ben het nog nergens tegen gekomen, maar er zijn zoveel patroontjes, dat ik het misschien gemist heb.... Als dat zo is, laat het me dan alsjeblieft even weten! Ook in het geval, dat de naam al bestaat.

This is the monotangle with JawZ, I made for the 2nd swap of the Dutch Zentangle Swappers (DZS).
Dit is de monotangle met JawZ, die ik heb gemaakt voor de 2e ruil van de Dutch Zentangle Swappers (DZS).


Happy Tangling everyone!

Veel Tangleplezier allemaal!

Sunday, January 19, 2014

First swap from the DZS

Vorige maand vroeg Jacqueline me of ik mee wil doen met een nieuwe groep op Swap-bot, speciaal voor Nederlandse Zentangle beoefenaars: de Dutch Zentangle Swappers (DZS). Nou, vanwege een diepe tangle-dip kan ik op dit moment de bekende stok achter de deur goed gebruiken.... Graag dus!!
De 1e ruil heeft al plaatsgevonden. Er moesten 2 ATC-tjes getekend worden in zwart/wit - uiteraard! - én groen. Leuk, want ik houd wel van groen! Ik heb niet eerder op dit formaat getekend, maar dat bleek helemaal geen punt.
Voor Aly heb ik de beginletters A en S van haar namen gebruikt voor de string en die gevuld met patronen die beginnen met de letters van haar hele voor- en achternaam. De A en S overlappen elkaar een klein stukje op de beide kaartjes, zodat ze echt een setje vormen.

Last month, Jacqueline asked me if I want to take part in a new group on Swap-bot, especially for Zentangle zealots in the Netherlands: the Dutch Zentangle Swappers (DZS). Well, because of a deep tangle dip I could use "a stick behind the door" ;-)) .... So, I'd love to!!
The 1st swap is already a fact. We had to draw 2 ATC's in black & white - of course! - and green. Nice, I like green! The ATC format was new to me, but that was not a problem.
For Aly I used her initials A and S for my string and filled it with tangles, that begin with the letters of her complete name. There is an overlap from the A and S at both cards, so they really belong together.


En dit is het uiteindelijk geworden....
And this is the final result....

Tangles: All-about-V, Lilypads, Y-ful Power, Pozer and Scallops
Dit was geweldig om te doen! In februari komt de volgende swap....
This was great to do! The next swap will be in February....

Met dank aan:
Jacqueline voor het organiseren van deze swap;
CZT® Linda Farmer van TanglePatterns.com, waar je de instructies voor de patronen kunt vinden;
Jou voor het lezen van deze post.... en misschien zelfs voor het achterlaten van een reactie!!!

Veel Tangleplezier allemaal!
 
Thanks to:
Jacqueline for organizing this swap;
CZT® Linda Farmer from TanglePatterns.com, where you can find the instructions of the patterns;
You for reading this post.... and maybe even for leaving a comment!!! 

Happy Tangling everyone!