Monday, February 29, 2016

Merry Mandala Monday #6

Hi there, the mandala story of last week continues!

The next day I decided to do another one (with the same materials of course), because I found mandala #5 too 'messy'. I deliberately wanted to give this mandala a relaxed look by drawing less different patterns. What I liked about the first one, I've repeated in the second! I was very content about the small mandala in the large mandala, so it was allowed to come back.
The final result made me very happy, with the curvy lines and the mosaic shapes filling the spaces between them. I especially like the look of the small mandala!

Have a creative week!

Calmcalmcalm... (2003/02/09)

Hallo daar, het mandalaverhaal van vorige week gaat verder!

Omdat ik mandala #5 veel te rommelig vond, besloot ik de dag daarna een andere te maken, uiteraard met dezelfde materialen. Deze mandala wilde ik heel bewust een rustige uitstraling geven door veel minder verschillende patroontjes te tekenen. Wat me beviel aan de eerste, heb ik in de tweede weer gedaan! Over de mandala in de mandala was ik ook zeer tevreden, die mocht er dus ook weer in.


Ik werd erg blij van het uiteindelijke resultaat, met de gebogen lijnen en de mozaïek-achtige vormen die de ruimtes ertussen opvullen. Vooral de kleine mandala vind ik erg goed gelukt!

Ik wens je een creatieve week!

Monday, February 22, 2016

Merry Mandala Monday #5

Hi there, here's my mandala story again!

Now we are really dealing with 'Zentangle avant la lettre'...
Sometimes I create a mandala because I want to try out certain materials. In this case it was a cheap set of metallic gel pens, I had just purchased. So pretty on a black sheet of paper!
The patterns arose quite naturally and they are a good match with the pens! Such a funny thought: it's the year 2003 and in that same year Maria Thomas and Rick Roberts developed their Zentangle method!
Do you recognize EchoismEekScoodle, (a kind of) StaticTidal and Triangles? There's also something like DropletsHypnotic and Shattuck. And now I'm giving it another closer look, I see a very simple Tripoli too!
As for me, this mandala looks pretty restless. I presume I was quite busy with everything at that time, so its name suits well.
To be continued next Monday!

Have a creative week!


Busybusybusy!! (2003/02/08)

Hallo daar, hier is mijn mandalaverhaal weer!

We hebben hier echt te maken met 'Zentangle avant la lettre'...
Soms maak ik een mandala, omdat ik bepaalde materialen wil uitproberen. In dit geval waren dat de vrij goedkope metallic gelpennen, die ik net had gekocht. Prachtig op zwart papier!
De patroontjes zijn helemaal spontaan ontstaan en ze passen prima bij de gelpennen. Toch wel een grappig idee: het is 2003 en in datzelfde jaar waren Maria Thomas en Rick Roberts hun Zentangle methode aan het ontwikkelen! Herken je hier ook EchoismEekScoodle, (een soort van) StaticTidal en Triangles? Er is ook iets, dat veel weg heeft van DropletsHypnotic en Shattuck. En terwijl ik er nu nog eens goed naar kijk, ontdek ik ook nog iets dat lijkt op Tripoli!
Deze mandala heeft op mij altijd een onrustige indruk gemaakt. Ik neem aan dat ik het in die tijd nogal druk had met van alles en nog wat, daarom past deze naam er goed bij.
Wordt volgende week maandag vervolgd!

Ik wens je een creatieve week!

Monday, February 15, 2016

Merry Mandala Monday #4

Hi there, mandala time again!

In my stash of color materials I found some bottles of Ecoline® from Royal Talens, a ready to use liquid water color.  Not being used very often, my 'aged' set of 6 must be over 40 years old! When the sketch of this mandala was finished, I knew I wanted to do something with the ecoline. I was curious about what it would look like after I had outlined the shapes and drawn some details. Well, I'm still very happy with the result!

At the course we were told, that when you draw a rootless flower or tree, which represents you, it means you are not 'grounded', have a lack of self-confidence and self respect, and are not living in the present... Ouch! That's why I thought, it was better to give those little flowers those little roots, just in case... ;-)
By the way, does anyone know the symbolic meaning of dewdrops?? I've not been able to find anything so far!

Flower with Dewdrops (2003/02/07)

Hallo daar, alweer mandala-tijd!

In mijn verzameling kleurmaterialen kwam ik een paar flesjes Ecoline® van Royal Talens tegen, kant en klare vloeibare waterverf. Ik heb het niet heel erg vaak gebruikt, en dus zal mijn 'bejaarde' set van 6 toch al gauw zo'n 40 jaar oud zijn! Toen de schets van deze mandala af was, wist ik dat ik iets met de ecoline wilde doen. Ik was benieuwd hoe het eruit zou zien, nadat ik de vormen had omgetrokken en wat details had getekend. Nou, ik ben nog steeds heel tevreden met het resultaat!

Tijdens de cursus werd gezegd, dat als je een wortelloze bloem of boom tekent, die jou voorstelt, dat dat dan betekent dat je niet 'geaard' bent, weinig zelfvertrouwen en zelfrespect hebt en dat je niet in het heden leeft... Au! Daarom dacht ik, dat ik die kleine blommetjes maar beter van worteltjes kon voorzien, gewoon voor 't geval dat... ;-)
Weet iemand trouwens de symbolische betekenis van dauwdruppels?? Ik heb namelijk nog steeds niets kunnen vinden!
---oOo---

For my elder daughter this mandala has always been very special... On Octobre 14, 2013, the day after she returned home from Suriname and my birthday, she had it tattooed on her arm.

Have a creative week!

Mijn oudste dochter heeft deze mandala altijd heel speciaal gevonden... Op 14 oktober 2013, de dag nadat ze is teruggekomen uit Suriname én mijn verjaardag, heeft ze hem op haar arm laten tatoeëren.

Ik wens je een creatieve week!

Monday, February 8, 2016

Merry Mandala Monday #3

Hi there!
Another Monday, another mandala :-)

This time I felt like doing some linear shapes, nicely relaxed playing with my compasses, ruler and protractor. Again I was attracted by something I discovered somewhere. This symbol is titled: 'lemniscate', nowadays very well known as the 'infintiy' sign. It appealed to me because of the 'over-under' principle.
Some meetings before the course leader introduced a method of shading, which was a complete eyeopener for me! Such fine 3D-effects so easy to accomplish!! And the 'orbs' became suns.
Because of the colors I'd already used, it was a logical thing to finish this mandala with a rainbow colored border (the border of a mandala means 'protection'). Much later I noticed a rainbow is my personal symbol for hope and joy.
The red pencil to color the fortress-like points is the most red pencil I know: a simple, inexpensive (Dutch) Bruynzeel pencil from a set of 12 for children...

Have a creative week!

Lemniscates, Suns & Rainbow (2003/02/05)

Hallo daar!
Een nieuwe maandag, een 'nieuwe' mandala :-)

Deze keer had ik zin in rechte vormen, lekker relaxed een beetje spelen met mijn passer, liniaal en gradenboog. Toch was er iets dat ik ergens gezien had en wat me wel aansprak. Het is het symbool, dat we 'lemniscaat' noemen. Tegenwoordig is dit heel bekend als het 'infinity'-teken, dat staat voor oneindigheid. Mij trok het destijds aan vanwege het 'onder-over' principe.

Een paar bijeenkomsten eerder had de cursusleidster een manier van schaduwen geïntroduceerd, die voor mij een complete openbaring was!! Een prachtig 3D-effect én hartstikke makkelijk!! En de 'bollen' werden zonnen.
Vanwege de kleuren die ik al had gebruikt leek het me wel logisch om de mandala af te maken met een rand in de kleuren van de regenboog (een rand om een mandala betekent 'bescherming'). Pas veel later merkte ik dat een regenboog mijn persoonlijke symbool is voor hoop en blijdschap.
Het rode kleurtje van de fort-achtige punten is van het meest rode potlood, dat ik ken: een eenvoudig, niet al te duur Bruynzeel potlood uit een kleurdoos van 12 voor kinderen...

Ik wens je een creatieve week!

Monday, February 1, 2016

Merry Mandala Monday #2

Merry Mandala Monday again! Time to tell you something about the second one I drew, a long time ago.

In the beginning it was fun looking in books for some inspiration. But just like most of my mandalas, this one is made entirely intuitive! In a wonderful (Dutch) book, "Zien door Rozetten, zicht op het eeuwig motief" by Robert la Boresa (text and illustrations), I saw little motifs, that appealed to me. They appeared to be his interpretation of the symbol which is known as 'vesica piscis'. I didn't know anything about its meaning, but I wanted them in my mandala. Besides, they were pretty challenging to draw...
The cross-like motif and the crescents came out totally spontaneous. Almost everyone thinks that the round motifs behind them are lemon slices, but I didn't have any intention whatsoever, LOL!
The same is true for my choise of colors: not on purpose. If you are interested in the meaning of colors, you might want to read the articles by Kate Smith from "Sensational Color" about yellow, green, blue and purple.

These are the wonders, that happen: miraculous mandalas!

Vesica Piscis (2003/02/03)

Alweer Vrolijke Mandala Maandag! Tijd om je wat te vertellen over mijn tweede mandala van weleer.

In het begin vond ik het leuk om in boeken te kijken en me te laten inspireren. Toch is deze mandala, net als de meeste van mijn mandala's, puur intuïtief tot stand gekomen. In het prachtige boek "Zien door Rozetten, zicht op het eeuwig motief" door Robert la Boresa (tekst en illustraties) zag ik motiefjes, die me wel aanspraken. Ze bleken zijn interpretatie te zijn van het symbool dat bekend staat als 'vesica piscis'. Ik had geen idee van de betekenis, maar ik wilde ze absoluut een plekje in mijn mandala geven. Ze waren trouwens nog een aardige uitdaging om te tekenen...
Helemaal spontaan volgden ook het kruisachtige motief in het midden en de halve manen. Vrijwel iedereen denkt dat de ronde motieven daarachter schijfjes citroen zijn, maar ik had er geen enkele bedoeling mee, hoor!
Hetzelfde geldt voor mijn kleurkeuze: geheel onbewust. Als je geïnteresseerd bent in de betekenis van kleuren, lees dan de artikelen van Anne-Lies Smal van "Inspirerend leven" over geel, groen, blauw en paars. Met veel humor geschreven en midden in de roos!!

Wonderen bestaan: mirakelse mandala's!